Assemblea General Ordinària 2020.

En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la Caixa Rural La Vall “San Isidro” Cooperativa de Crèdit Valenciana per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, a l’Auditori Leopoldo Peñarroja, situat en la Vall d´Uixó, Polígon La Moleta, nº 1, el pròxim dia 3 DE DESEMBRE de 2020, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona, amb la fi de tractar els diferents punts del següent

 

ORDRE DEL DIA

 1. Contractació i nomenament del nou Director General de Caixa Rural La Vall “San Isidro” Cooperativa de Crèdit Valenciana d'acord amb el que estableix l'article 56 dels estatuts socials vigents de l'Entitat.

 2. Revisió i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l'Entitat per a l'exercici tancat a 31-12-2019 (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis de Patrimoni Net i Memòria) així com l'Informe de Gestió, Informe d'Auditoria, i la Gestió del Consell de Govern.

 3. Proposta de distribució de superàvits per a l'exercici.

 4. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa per a l'exercici 2019, i del pla d'inversions i despeses per a l'exercici 2020. Apoderar, si escau, el Consell de Govern, perquè pugui tenir el Fons de Formació i Promoció Cooperativa per al pressupost de 2021 fins a la propera Assemblea General.

 5. Ratificació de l'acord d'adhesió al Grup Cooperatiu Solventia i al seu Sistema Institucional de Protecció (SIP), i altres convenis preceptius.

 6. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Estatuts, que comporta la incorporació d'un nou capítol VI, que contindrà quatre nous articles, números 64 al 67, inclosos. Tornar-se a numerar els capítols VI i VII actuals, i els seus articles components, que sense cap alteració de la seva redacció actual, es convertiran ara en capítols VII i VIII respectivament. I nova Condició Suspensiva.

 7. Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i tres suplents del Consell de Govern.

 8. Delegar i permetre al Consell de Govern elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que requereixin aquesta formalitat o estiguin inscrits en els Registres Públics, així com implementar aquests acords; capacitant-li per interpretar, aplicar i desenvolupar aquells que ho necessitin.

 9. Suggeriments i preguntes al Consell de Govern sobre els assumptes expressats en la convocatòria.

 10. Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Nomenament de socis a aquest efecte.

 

La Vall d'Uixó, a 3 de novembre, 2020.

 

La President del Consell de Govern

Maria Lourdes Falcó Segarra

 

Notes

Documentació: D'acord amb l'article 10(b) dels Estatuts Socials, els comptes anuals, l'informe escrit de les activitats de la Cooperativa, o l'informe de gestió, l'informe d'auditoria i altres documents i propostes d'acord amb el que decideixca l'Assemblea estan a disposició dels socis al domicili social i a qualsevol de les Oficines de l'Entitat.

 

Així mateix, i d'acord amb els articles 34.5 i 26.2 (b) del Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i l'article  10(b) dels Estatuts vigents, l'Informe del Consell de Govern sobre la proposta de modificació dels Estatuts també està a disposició dels membres al domicili social i a qualsevol de les Oficines de l'Entitat.  

 

Consulta i horari: fins al dia de celebració de l'Assemblea inclusivament, i en horari d'oficina, excepte els dies inhàbils.

Els membres que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament una còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.

 

 

Asamblea General Ordinaria 2020.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la Caixa Rural “La Vall” San Isidro Cooperativa de Crédito Valenciana para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el Auditorio Leopoldo Peñarroja, sito en La Vall d´Uixó, Polígono La Moleta, número 1, el próximo día  3   DE DICIEMBRE   de 2020, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19,30  horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 1. Contratación y designación del nuevo Director General de Caixa Rural La Vall San Isidro Cooperativa de Crédito Valenciana de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de los vigentes Estatutos Sociales de la Entidad.

 2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2019 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria) así como el Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, y la gestión del Consejo Rector.

 3. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio.

 4. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo del ejercicio 2019, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2020. Facultar si procede al Consejo Rector, para que pueda disponer del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2021 hasta la celebración de la próxima Asamblea General.

 5. Ratificación del acuerdo de adhesión al Grupo Cooperativo Solventia y a su Sistema Institucional de Protección (SIP), y demás acuerdos preceptivos.

 6. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales, que supone la incorporación de un nuevo Capítulo VI, que contendrá cuatro nuevos artículos, números 64 a 67, ambos inclusive. Renumeración de los actuales Capítulos VI y VII, y sus artículos integrantes, que sin alteración alguna de su actual redacción, pasarán a ser ahora los Capítulos VII y VIII respectivamente. Y nueva Condición Suspensiva.

 7. Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y tres suplentes del Consejo Rector. 

 8. Delegar y habilitar al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registro Públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos; facultándole para la interpretación, aplicación  y desarrollo de los que lo precisaran.

 9. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.

 10. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.

 

La Vall d'Uixó, a 3 de noviembre, 2020.

 

La Presidente del Consejo Rector

Maria Lourdes Falcó Segarra

 

Notas

Documentación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 letra b de los Estatutos Sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.

 

Asimismo y de acuerdo con los artículos 34.5 y 26.2 b del Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y con el artículo 10 letra b de los vigentes Estatutos, el Informe del Consejo Rector sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales se encuentra igualmente a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.

 

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles.

Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.